Տնտեսական մրցակցության իրավական պաշտպանությունը դասընթացի շրջանակներում նպատակ է դրվում Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի և  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտին ներկայացնել սույն ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը և մասնակից սուբյեկտների իրավական կարգավիճակը: Միաժամանակ անհրաժեշտ է բացահայտել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կապակցությամբ ձևավորվող իրավահարաբերությունների առանձնահատկությունները և այս ոլորտը կարգավորող պետական մարմնի լիազորությունները:

Գործարար վարչարարություն մասնագիտության տնտեսական մրցակցության իրավական պաշտպանության դասընթացը ներկայացվում է, որպես մրցակցային իրավունքի ճյուղի առանձին ինստիտուտ:

Դասընթացի խնդիրներն են ներկայացնել մագիստրանտին ՝

  • իրավաբանական անձանց տեսակները և դասակարգումը ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության:
  • մրցակցային իրավահարաբերությունների սուբյեկտների վերակազմակերպման և լուծարման ընթացակարգերը:
  • բացահայտել տնտեսական մրցակցության հասկացությունը, նպատակները և ոլորտը կարգավորող իրավական աղբյուրները:
  • տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց մասնակցությամբ մրցակցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները: