Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս նախագծման փուլում իրականացնել արագագործ  հաշվողական համակարգերի միջոցով բարդ համակարգերի մոդելավորում։ Այդ ճանապահով հնարավոր է հետազոտել նախագծվող համակարգերի պարամետրերը և վարքագիծը տարբեր հնարավոր պայմանների ազդեցության տակ։

Դասընթացում նախատեսում է ծանոթացնել ժամանակակից մոդելավորման տեսական և գործնական մեթոդներին, ուսումնասիրված մաթեմատիկական մոդելների կիրառմամբ։