Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին վարվեցողության հիմունքներին և դրանց կիրառմանը միջմշակութային հաղորդակցության մեջ:

Դասընթացը օգտակար կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են ուսումնասիրելու հաղորդակցման մշակույթի նորմերն ու կանոնները և դրանց առանձնահատկությունները տարբեր մշակույթներում:  

Դասընթացն առավել արդյունավետ անցնելու համար անհրաժեշտ է ռուսերենի  և անգլերենի բազային  մակարդակի իմացություն: