Դասընթացի նպատակը շահառուներին ռազմական հոգեբանության ժամանակակաից ձեռքբերումների, խնդիրների, բնագավառների, զինվորական գործունեության պայմաններում հոգեկան գործընթացների, հատկությունների, վիճակների դրսևորման առանձնահատկությունների, զինծառայության պայմաններին զինծառայողների սոցիալ-հոգեբանական հարմարման խնդիրների, զինվորական գործունեության հիմնական սթրեսորների, ֆրուստրատորների, խմբային սոցիալ-հոգեբանական երևույթների, դրանց դրսևորման պատճառների, դրսևորման օրինաչափությունների մասին գիտական գիտելիքների հաղորդումն է, հոգեկան լարվածության, նյարդայնության թուլացման, զինվորական ծառայության վրա վերջիններիս հնարավոր բացասական ազդեցության կանխարգելման մեթոդների, մեթոդիկաների կիրառման կարողությունների ձևավորումն է: