Դասախոսությունները կնպաստեն ուսանողների հաղորդակցման հմտությունների, կարողությունների զարգացմանը, ինչպես նաև հանրային կապերի ապագա մասնագետի անհրաժեշտ գիտելիքների ձեռքբերմանն ու հաղորդակցական մեթոդների ուսումնասիրմանը, հանրային կապերի ոլորտում մասնագիտական որակի բարձրացմանը, գիտելիքների ինքնուրույն կառուցմանը, ինքնարտահայտմանը, քննադատական մտածողության ձևավորմանը: Դասընթացի թեմաներն ուսումնասիրելով` ուսանողները կկարողանան ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, տարաբնույթ կարծիքների ու տեսակետների նկատմամբ հանդուրժող լինել, ինչպես նաև արդյունավետ հաղորդակցվել: Դասընթացը հնարավորություն կտա հասկանալու հանրային կապերի համակարգում հաղորդակցության դերը, հանրային կապերի մասնագետի գործառույթներն ու հիմնական սկզբունքները:

Տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց`ժամանակի ընթացքում ձևավորվել են հաղորդակցական նոր տիպեր: Նպատակահարմար է դասընթացն անցկացնել ինտերակտիվ մեթոդով, որի շնորհիվ ուսանողները հնարավորություն կունենան զարգացնելու իրենց հաղորդակցական հմտությունները` հրապարակային ելույթի իրենց մեթոդն օգտագործելով, ինչպես նաև կտիրապետեն ցանկացած իրավիճակում մասնագիտորեն բանավիճելու և հրապարակային կարծիքը արտահայտելու արվեստին: